Mexico Athens Athens Mexico City Mexico City Oslo Oslo Paris Euboea Mexico Mexico City Thessaloniki Tunisia